غفلت قهرمان فقرا
این روزها صدها هزار تن در بولیوی فریاد بازگشت «اووی قهرمان فقرا» به قدرت را سر می‌دهند. او دستاوردهایش را مرهون مستقل کردن بولیوی از برنامه‌های تحمیلی و بدهی‌آفرین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که به ملی‌سازی صنایع و معادن انجامید. با این همه او از ایجاد جنبشی معنوی که فراتر از ارتقای اقتصادی و معیشتی، شخصیت ملی مردم را هم ارتقا داده و به تربیت چهره‌هایی همفکر و هم‌سطح خود پردازد، کوتاهی کرد.