printlogo


کد خبر: 195538تاریخ: 1397/4/27 00:00
کلمتون

۱- پایش را که از گلیمش درازتر کرد، دیگر نتوانست بلند شود.
۲- آنقدر خود شیرینی کرد، تا از مرض قند مرد.
۳- بس که دور خودش چرخید، حالش بهم خورد.
۴- غصه ها روی دلش مانده بود، مسهل خورد.
۵- آنقدر زجر کشید تا معتاد شد.
۶- آبرویش را که ریختند، خشک شد.
۷- به زمین گرم خورد، سوخت.


Page Generated in 0/0038 sec