printlogo


کد خبر: 197927تاریخ: 1397/6/12 00:00
محل شهادت رئیسعلی

رئیسعلی دلواری پس از جنگ دلوار که شکست قوای انگلیسی در آن جنگ، یکی از نکات مهم تاریخ جنگ اول جهانی در جنوب ایران بود، به حملات شبانه خود در بوشهر افزود. وی با همفکری دیگر خوانین منطقه، طرح حمله سراسری به بوشهر و آزادسازی آن را پی‌ ریخت. در گیرودار این حمله بود که رئیسعلی دلواری، هنگامی که قصد شبیخون به عمارت سفید سبزآباد را داشت، در محلی به نام «تنگک صِفَر» که در عکس مزبور دیده می‌شود، از پشت مورد اصابت گلوله یکی از همراهان خائن خود قرار گرفت و شهید شد.
 


Page Generated in 0/0037 sec