printlogo


کد خبر: 197815تاریخ: 1397/6/10 00:00
مرکز پژوهش‌های مجلس:
رشد اقتصادی منفی خواهد شد

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران به بررسی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی آن در سال ۱۳۹۷ پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است: رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با 10 سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها روبه‌رو بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 7/3 درصدی با نفت و 6/4 درصدی بدون نفت را تجربه کرد. در ادامه این گزارش  آمده است: عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در 2 سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند با در نظر گرفتن این 2 سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0- و در سناریوی دوم 8/2- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین 8/3- تا 5/5- درصد را نشان می‌‌دهد.


Page Generated in 0/0036 sec