printlogo


کد خبر: 195910تاریخ: 1397/5/3 00:00
نمیرید نمیرید!‏

امروزه اگر آدم بی پول و فقیرید
باید همگی زنده بمانید و نمیرید

‏ گر فکر سفر رو به خدا در سرتان هست
قبل سفر از بانک محل وام بگیرید


در قدرت وارث نَبُوَد قبر خریدن
هرچند زن قاضی و بابای وزیرید

در کشور ما گشته گران، قیمتِ مردن
لطفاً همه در کشور همسایه بمیرید

یک چاله بیابید و بخوانید غزل را
هرچند شما شهره‌ شهرید و شهیرید

می‌گفت بمیرید بمیرید در این عشق
امروز در این عشق نمیرید نمیرید

تکرار شده قافیه اشکال ندارد
بر شاعر بی حوصله اش خرده مگیرید


Page Generated in 0/0039 sec